Vereniging Oranjedag Delft, Comité van Volksfeesten. Dr Z. H. A. v. d. Belt, voorzitter. J. J. Petit, secretaris. G. van Oortmerssen, penningmeester. Vereniging van Postzegelverzamelaars Delft. Voorzitter: J. Bruin, Spoorsingel 92. Secretaris: J. A. v. d. List, Delfgauwsche- weg 199. Penningmeester: D. Rijkee, Roëllstr. 24. Administrateur: H. Vos Hzn, Delfgauw- scheweg 85. Jeugdclub (voor personen van 12 tot 18 jaar). Leider: S. v. Vondelen, Coender- straat 52. Vereniging van Oud Leden L.A.D. (Luchtafweerdienst, afd. Delft). Be schermheer Z. Exc. Gen. b.d. H. G. Winkelman. Doel: De herinnering te bewaren aan de strijd van 1014 Mei 1940 en de tijdens de diensttijd ontstane band van kameraadschap te bestendigen. Voorzitter: Th. H. Bleijswijk, Rijks straatweg 388, Haarlem. Voor Delft p.a. N.G. S.F. tel. 1149 (N.G. S.F.) Secretaris A. Rietvelt, Hippolytusbuurt 29, tel. 2788. Penningmeester: J. H. Hendriks, Ter- natestraat 12. Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische grondslag „Humanita". (Voor maatschappelijk werk, reclasse ring, kinderbescherming e.a., onder buitenkerkelijken en leden van kleine kerkgenootschappen Secretariaat afd. Delft: Oude Delft 47. Girono. de heer v. Scheepen 53688. Voorzitter H. L. v. Scheepen, Koningin Emmalaan 101. Secretaresse: Ir Johanna M. Diehl, Oude Delft 47. Penningmeesteresse: Mevr. E. v. d. Lee- Kruyt, Insulindeweg 246. Vereeniging tot behartiging der belangen van T.B.C.-patiënten in Nederland. Voorzitter: J. Jansen, Schimmelpenninck- straat 28, tel. 2853. Secretaris: A. J. H. van Wingerde, Rotterdamscheweg 143a, tel. 878. Penningmeester: Ph. Stolte, Groenland- schelaan 12. Bankrelatie: N.V. Nederl. Middenstands- bank, Delft. Voetbalvereniging D.V.C. Secretariaat: St. v. d. Wieleweg 62. Gironummer 100299 penningm. D.V.C. Voorzitter P. C. ten Dam, Sabangstr. 24, tel. 3066. Secretaris: G. de Boer, St. v. d. Wiele weg 62. Penningmeester W. Nootenboom, Boeroe- straat 21. Vereniging tot bevordering der belangen van Slechthorenden, afd. Delft en omstr. Dagelijks bestuur: Voorzitter: H. Th. v. d. Most, Laan van Overvest 16, Delft tel. 2287. Spreekuren: Dinsdag en Don derdagavond van 78 uur. Secretaresse: Mevrouw L. Maas-Aalstius den Appel, Julianalaan 95, Delft, tele foon no. 2509). Spreekuur: Donderdag middag 1.302.30. Penningmeesteresse: Mevrouw R. van der MostHoutzager, Laan van Over vest 16, Delft (telefoon 2287). Bankrelatie: Nutsspaarbank te Delft. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Afd. Delft. Doel: Verspreiden van de staatkundige begin selen der partij. Secretaresse: Mevrouw Riep, O. Delft 12b, tel. 2202. Bank: Spaarbank te Delft. Ir E. Ruempol, Spoorsingel 64, tel. 2960, Voorzitter. C. A. J. Stoutjesdijk, Kanaalstraat 1, tel. 2056, penningmeester. Voetbalvereniging „Full Speed". Voorzitter: D. Luijendijk, Fred. Hendrik straat 37. Penningmeester: J. L. van Dalen, Tulp straat 20. Secretaris: G. v. d. Helm, Spiekmanstr. 27 Wedstrijdsecr.: Joh. F. v. d. Helm, Nassaulaan 86. Juniorensecr.: J. Roelofswaart, Kerkstr. 8 Voormalig Verzet Zuid-Holland. Provinciaal Secretariaat: Burg. Meinesz- laan 110, Rotterdam. De Provincie Zuid- Holland is in diverse Districten verdeeld en elk District heeft daarin zijn eigen contact-adres. Deze contact-mannen beleggen elke le Woensdag van de maand een ver gadering op het Bureau aan de Burg. Meineszlaan 110, Rotterdam. „Voormalig Verzet Zuid-Holland" is met de overige provinciën verenigd in de „Nationale Federatieve Raad". Vrijz. Chr. Jeugd Centrale, afd. Delft. Clubhuizen: Molslaan 48. Secretariaat: G. J. van Dissel, Delftsche- straatweg 278, Delfgauw, tel. 2326. Leeftijdsgroepen: Bosvolk (812 jaar): Hoofdleidster: mej. L. Jansen, Mackay- straat 4, tel. 1496. H. A. Plomp, Oude Delft 44. Vrije Vogels (1215 jaar) mej. A. Plas, Jacob Catsstraat 90. C. Caderius van Veen, Oude Delft 110, tel. 1855. V.C.J. (15—21 jaar): secr.: mej. J. Kiela, Warrnoezierstraat 15. V.C.J.B. (1827 j.) voorz.: M. de Fouw, v. d. Spiegelstraat 15. 363

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 366