Meyden, J. P. A. v. der - slager, Raamstr. 53. P. v. der - fabr.arb., Verl. Singelstr. 98. Mej. W. v. der - pianiste, Vr. Jutten- land 23. Meye, Wed. P. v. der geb. Hengst M. E. de zonder, Binnenwatersloot 29. Meijer, A. - vuurwerker, de Vriesstr. 31, T. A. A. fabr.arb., Gasthuislaan 262. A. W. - winkelier, Vr. Juttenland 35/37. Mej. A. C. - kant.bed., Nw. Laan 26. A. J. - hoofdonderwijzer, H. van Delft- laan 114. A. - gepensionneerd, St. v. d. Wiele- weg 5. B. H. - fabr.arb., Boeroestraat 32. B. H. - schillenoph., v. Bossestraat 12. C. A. - plaatwerker, Gasthuislaan 262. C. A. M. - melkhandelaar, Pr. Kraus- StlTclclt 51 r|\ C. M. J. - winkelier, H. v. Delftlaan 59, X. C. P. A. - melkbezorger, Kruisstraat 8. Wed. C. W. geb. Kohier J. T. M. - zonder, C. Fockstraat 87. D. A. W. - expediteur, Ternatestraat 149. Mej. E. - verpleegster, Koningsplein 27. F. G. M. - kruidenier, Zuideinde 112, T. F. G. - El. Technisch Bureau, Brab. Turfmarkt 94, T. F. W. - veehandelaar, Fabritiusstr. 23. Wed. G. J. J. geb. Hal J. M. van - zon der, Or. Plantage 60. G. W. J. - kleermaker, Nw. Laan 26. G. C. M. - melkslijter, Gasthuislaan 195. G. J. - veehouder, Gasthuislaan 195. G. J. - gereedschapmaker, Nw. Laan 26. G. J. - vormer, St. Aldegondestraat 58. G. F. - groentehandelaar, Bronchorst- straat 17. Mej. H. C. M. - naaister, C. Fockstr. 87. H. J. A. - vrachtrijder, Zuiderstr. 262, T. H. W. - waterstoker, Gasthuislaan 225, T. H. - landmeetk. ambt., Floresstr. 1B. H. A. M. - timmerman, C. Fockstraat 87. H. J. - kant.bed., Spoorsingel 5. H. J. - grondwerker, Molslaan 100 Bov. H. H. - fabr.arb., C. Fockstraat 69. Wed. W. geb. Friedrichs L. M. - zonder, Phoenixstraat 38. - Wed. J. geb. Blij derveen T. - zonder, J. van Schoonhovenstraat 26. Wed. J. geb. Berg C. M. v. der - zonder, Achterom 62. Wed. J. geb. Langen C. F. van - zonder, M. Trompstraat 5. Wed. J. A. geb. Gerres W. C. A. - zon der, Spoorsingel 5. J. A. - letterzetter, Biesl. kade 32. Wed. J. B. geb. Luijk M. van zonder, Achterom 15. J. F. J. - groentehandelaar, Ternate straat 165. J. J. - kappersbed., Dertienhuizen 4. F. - veehandelaar, Rietveld 218/220, T. J. - laborant Vezeld., Nw. Laan 26. J. A. - chef analyst. L. v. Altena 28. J. G. - fabr.arb., St. Aldegondestr. 58. J. W. - adj. boekhouder O.W., Delfg.- weg 193. J. - chauffeur, Zuideinde 72. J. A. - bankwerker, v. Oldenbarnevelt- s*tï*ci ci"fc 12 J. B. - melkslijter, Is. Hoornbeekstr. 27. J. G. - bankwerker, St. Aldegondestr. 58. J. H. - veehandelaar, Rietveld 218/220. J. J. pakhuisknecht, Dertienhuizen 4. J. W. - mach. bankw., Nassaulaan 102. J. L. - lab.bed., Floresstraat 9. J. L. - fabr.arb., Warmoezierstraat 18. J L. - stuurman, Ln v. Altena 28. Wed. J. W. geb. Pieper W. - zonder, Delfg.weg 193, T. K. - gepensionneerd, v. d. Spiegelstr. ol. K. J. F. - bouwvakarb., v. d. Spiegel straat 51. L. - emballeur, L. v. Altena 18. L. j. - kruidenier, Gasthuislaan -2o. Wed. M. geb. Bal H. A. - zonder, van Heemstrastraat 4, T. Mej. M. A., v. Leeuwenhoeksingei 50. Mej. N. - le verpleegster, Oostsingel 180. PA. - vleeshouwer, O. Langendijk 40, T. P. M. - bedrijfsl. chem. fabriek, Cohen Stuartstraat 36. Mej. P. - naaister, Coh. Stuartstraat 36. Mej. P. - verpleegster, v. Heemstra straat 23. r. zonder, Phoenixstraat 50A. T. J. - koopman, Huyterstraat 2A. T. M. - zonder, v. Leeuwenh. Singel 50. W. H. - kant.bediende, W. de Zwijger- strsdt 24. Wed. W.' geb. Sack - zonder, Raam- StlTclclt 111 W. - rijwielhandelaar, L. Geer 60, T. W. - brandst.handelaar, Zuideinde 36, T. W. - chauffeur, Tulpstraat 9. W. A. - schillenoph., v. Bossestraat 12. W. J. - koopman, Julianalaan 12. W. M. - electricien instr.maker, Ruiven- strBcit 11. W. P. M. - melkbezorger, H. v. Delft- ls^n 59 W. - fabr.arb., Beyerinckstr. 10. W. - bloemenkoopman, Coenderstr. 14. J. de - bel. adm., Insulindeweg 19. J. C. de - ontv. registratie, Insulinde weg 19. Mej. M. P. de - ass. huishoudster, Insu lindeweg 19. Meijers, C. - fabr.arb., Verwersdijk 158. G. - reiziger, Cellebroerstraat 9. G. J. - bouwk. en taxateur, Phoenix straat 24. J. - machinedrijver, Ham 13. Wed. H. geb. Nienhuis A. G. - zonder, Papenstraat 20. Meijnders, Mej. C. A. J. - kinderverzorg ster, Verwersdijk 63. Meijs, J. L. - ambt. Distr. Bur., Palamedes- straat 11. Meijsing, H. J. - bouwkundige, O. Delft 24. N. J. - natuurk. ing., L. v. Overvest 25. Meïjkamp, Wed. M. R. geb. Sigon W. M. - zonder, O. Langendijk 28. Meijster, G. - fabr.arb., P. Hendrikstr. 9. J. - mag.bed., Geerweg 121. 145

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1949 | | pagina 148