KANTONGERECHT DELFT 297 D. Afdeeling der werktuigbouwkunde en scheepsbouwkunde. G. H. W. van Aken, werktuigbouwkunde Ir. C. Thomas, werktuigbouwkunde Ir. J. C. Arkenbout Schokker, scheepsbouw kunde Ir. A. J. Mollinger, werktuigbouwkunde Dr. ir. J. J. Koch, toegepaste mechanica E. Afdeeling der Electrotechniek. Ir. L. H. M. Huydts, experimenteele hoog- frequentietechniek F, Afdeeling der scheikundige technologie, Ir. J. van den Berg, analytische scheikunde Dr. G. Meyer, anorganische scheikunde Ir. H. Gravestein, microchemie Tijdelijk belast met het geven van onderwijs: in den brugbouw en in de leer van belang rijke ijzer constructies: prof. ir. P. P. Bijlaard in de geodesie: prof. dr. ir. F. A. Venmg Meinesz in den ijk: H. B. Moes Privaat-i J. B. Kerpestein, Spaansche taal en letter kunde Dr. ir. A. van Rossem, rubberchemie en rubbertechnologie Ir. H. W. L. Brückman. theorie, beschrijving en ijking van electriciteitsmeters Dr. A. C. S. van Heel, technische optica Dr. ir. W. D. Cohen, organische scheikunde Dr. ir. J. G. Ossewaarde, cultuur en tech nologie van eenige grondstoffen van tropisch-landbouwkundigen oorsprong Mej. dr. R. A. Biegel, psychotechniek Ir. J. Roosenschoon, vliegtuigbouw Mej. dr. ir. A. E. Korvezee*, radio-activiteit Dr. J. W. Loos, eerste hulp bij ongelukken Ir. P. M. Heertjes, chemische technologie der kleurstoffen D. Harting, grafische vakken Onder dit Kantongerecht ressorteeren de navolgende gemeenten: Berkel en Rodenrijs, Delft, 's-Gravenzande, de Lier, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Schipluiden, Wateringen en Zoetermeer. Kantonrechter: Mr. H. W. Nieuwhuis Kantonrechter-plaatsvervangers: C. W. de Rochefort, Dr. Ph. B. Libourel, Mr. H. P. B'ennewitz, Mr. G. Engberts Griffier: Mr. J. P. W. Boddaert Rijksklerken ter Griffie: A. van Solinge, tevens waarnemend griffier, A. K. Andersen Deurwaarder bij het Kantongerecht: J. A. Snijders, Oude Delft 32 Arrondissements-Deurwaarder: C. D. Ab- bink, Zuid'wal 6 (dienstdoende ter strafzit ting) Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken: Donderdag des voormiddags te 10 uur Strafzaken: Woensdags des voormiddags te 10 uur Extra judiciëele werkzaamheden: Donder dag na afloop der zitting voor Burgerlijke en Handelszaken Op Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Kerst dagen en verjaardag van H.M .de Konin gin wordt geen zitting gehouden De Griffie is geopend alle werkdagen des voormiddags van 912.30 uur en des na middags van 13.3016 uur. Telef. No. 297. Giro No. 104080 Het Gebouw van het Kantongerecht is ge vestigd: Breestraat, hoek Korte Geer Concierge: L. van Rij, Rijksveldwachter, Korte Geer 11

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1938 | | pagina 302