472 gelegen, dragen een bedrag bij in de kosten der zeeoever-verdediging. De Maasdijk is ten gevolge van indijkingen voor een gedeelte Slaperdijk geworden. De binnen den Maasdijk gelegen landen loozen op den Schieboezem, waarvoor de zorg tot de roeping van Delfland behoort. Omtrent het gebruik van de loozings- en inlaat- mlddelen van den Schieboezem aan de Maas zijn in art. 180 van het reglement eenige regelen gesteld. Bij onvoldoende loozing door de op de Nieuwe Maas en het scheur uitwaterende sluizen wordt de boezem afgemalen door het Dieselmotorgemaal „Mr. Dr. C. P. Zaayer' aan de Boonersluis te Maassluis op het Scheur, door het schepradstoomgemaal van 100 P.K. „Van der Goes" bij de Vijfsluizen op de Nieuwe Maas en door het electrische gemaal met 2 hevel-centrifugaalpompen van het afvoerkanaal van 's-Gravenhage door de zeesluis te Sche- veningen op de Noordzee. Bij het reglement is bepaald, dat in het hoogheemraadschap een algemeen beheer en een beheer van den Schieboezem bestaat. Het algemeen beheer omvat de vervulling der in art. 1 van het reglement uitvoerig om schreven roeping van het hoogheemraadschap, voor zoover deze niet betreft de zorg voor den Schieboezem. Ir. het algemeen beheer worden behalve de ongebouwde, ook de gebouwde eigendommen aangeslagen. Daarbij wordt een belastbare opbrengst van een gebouwd eigendom van 300.gelijk gesteld met één H.A. ongebouwd. Het ongebouwd betaalt in het algemeen beheer een vooruitschot van 5.— (na 1947 van 4.70) per H.A. De tot Schieland behoo- rende polders, welke op den Schieboezem loozen, worden alleen in het boezembeheer aange slagen en genieten gedeeltelijken vrijdom van den betrekkelijken omslag tot een bedrag van één gulden per H.A. De gronden buiten den Maasdijk, met uitzondering van de landen in den polder Staal duinen en de Lange Bonnen, welke op den Schieboezem loozen, betalen geen omslag aan Delfland. Het toezicht van Delfland omtrent de huishoudelijke aangelegenheden der waterschappen strekt zich uit ook tot de buiten den Maasdijk gelegen waterschappen. ZETEL VAN HET BESTUUR. Delft, in het Gemeenlandshuis, Oude Delft 167a, Telef. 220 Kantoor voor betalingen geopend op de eerste vier werkdagen der week van 10—3 uur; des Zaterdags van 912 uur. Tel. 220 Oppervlakte ongeveer 43.000 H.A. Belastbare oppervlakte ongeveer 35.000 H.A. Omslag 1932. Algemeen beheer ongebouwd 7.— (waarin begrepen bovenbedoeld vooruit schot van 5.gebouwd 2.per H.A. Boezembeheer districten IVI 3.—, district VII (Schiepolders) 2.per H.A. Dijkgraaf W. C. J. J. Bn. van Voorst tot Voorst. HOOGHEEMRADEN. M. van der Schalk, te Schiedam. Mr. S. J. v. d. Bergh, te 's-Gravenhage. Mr. G. van Baren, Delft. Jhr. Ir. A. J. Quarles van Ufford, 's-Gravenhage. HOOFDINGELANDEN. Ie DistrictMr. W. Baron van Lijnden te 's-Gravenhage 2e DistrictJ. J. Roels te Naaldwijk A. van der Hout Pzn. te s-Gravenzande 3e DistrictH. Klapwijk te Rijswijk H. P. Groenewegen te Schipluiden. 4e DistrictP. J. van Geest, te Maasland Chardon, te Maasland.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 475