INHOUD. KANTOORSCHOOL- EN TEEKENARTIKELEN TE VA N L E I P S I G pag. Bevolkingsregister Gemeentebestuur 5 Lijsten van namen, ambten, bedrijven en woonplaatsen der ingezetenen Alfabetische lijst der straten311 Aanvulling Ternatestraat433 Alfabetische lijst van zaken, bedrijven, ingeschreven in het Handelsregister 435 Lijst van medici 466 Apotheken 467 Bodendiensten 467 Technische Hoogeschool 468 Raad van Arbeid 470 Kamer van Koophandel en Fabrieken 470 Hoogheemraadschap Delfland 471 Kantongerecht Delft 478 Lijst van Ambtenaren ter Secretarie479 Lijst van Ambtenaren Openbare Werken 479 Lijst van Ambtenaren Gemeente-Bedrijven 480 Lijst van Ambtenaren bij de Politie 481 Gymnasium 482 Hoogere Burger School 482 Ambachtsschool en Nijverheidsavondschool 482 Openbare Handelscursus 482 Openbare Onderwijsinrichtingen483 Bijzondere Onderwijsinrichtingen483 Vulpenhouders Schrij fmachines Cyclostyles en toebehooren Wijnhaven 1—3 Tel. 64

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1935 | | pagina 1