262 Belastbare oppervlakte 180 H.A. Dijkgraaf J. van Rijn Mzn. Heemraden A. van Straalen Azn., A. van staal duinen Johzn., W. van Straalen Lzn., Jac. Vos kamp Dzn. Secr.-penningm. P. M. van Nierop. Opzichter Abr. van Straalen Azn. Zitdagen in Juli en October. Loopt op den polder het Nieuwland. Peil is A.P. Het Nieuwland. (Gemeenten 's-Gravenzande en Rotterdam, Hoek van Holland.) No. 516. Vormt een waterstaatkundigen polder met den Noordlandschen polder. Zetel van het bestuur's-Gravenzande. Belastbare oppervlakte 257 H.A. Dijkgraaf G. Veth te 's-Gravenhage. Heemraden C. Leerdam, L. Noordam. Secr.-penn. P. M. van Nierop, 's-Gravenzande. Een schepradwatermolen. Peil A. P. Buiten-Nieuwlandsche Polder. (Gemeenten Rotterdam-Hoek van Holland en 's-Gravenzande.) O. Bestaat uit twee waterstaatkundige polders. Oppervlakte 229 H.A. Eigenares de Mij. tot Exploitatie van het Buiten - Nieuwland te 's-Gravenzande, N.V. Voorzitter van den raad van beheer: Jhr. Mr. F. J J M van Rijckevorsel te Berlicum (N.-B.). Secr. Jhr. E. M. v. Rijckevorsel, 's-Hertogenbosch Opzichter: P. de Bruijn, te 's-Gravenzande. Twee uitwateringssluizen op de rivier. Terreinhoogte 0.50 en 1 plus A.P. Polder De Lange Bonne. te Berlichem (N.-B.) en consorten. Opzichter A. Noordam, te 's-Gravenzande. (De Haak- en Bonnenlanden.) Gem. 's-Gravenzande en H. v. Holland. O. Oppervlakte 114 H.A. Eigenaar: Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijcklvorsel, Een uitwateringssluis loost het water op het uit wateringskanaal van den Schieboezem tusschen de Oranjesluis en de Buitenspuisluis van Delf land. Peil plus A.P. Oranjepolder. (Gemeente Naaldwijk.) Nos. 1499, 1527, 1649 en 1651 Bestaat uit den vroegeren Binnen-Oranjepolder, den Buiten-Oranjepolder en een klein gedeelte van de vroegere ongereglementeerde Steenen- qorzen. De polder is o.m. belast met het beheer van ver schillende binnen zijn gebied gelegen wegen. Belastbare oppervlakte 687 H.A. Zetel van het bestuur Naaldwijk. Voorzitter J. Sonneveld, te Naaldwijk. Leden: P. de Koning, J. Velde, M. de Jong, Maasland P. v. d. Knijft. Secr.-penningm. P. van Tuinen, te 's-Gravenzande. Steendijkpolder. (Gemeente Maasland Nos. 1540, 1541, 1648 en 1651. Zetel van het bestuur Maasland Voorz. A. J. v. d. Sar C.Jzn., t. Maasland. Leden: K. van Vliet te RotterdamC. W. Th. Timmermans te Rotterdam. Secr.-penningm. H. Kamsteeg, te Maassluis. Oppervlakte 125 H.A. (Steendijkpolder 85 H.A., Steenengorzen 40 H.A.). Uitwateringssluizen op de rivier. Terreinhoogte 0.65 plus A.P. De vroegere ongereglementeerde Steenengorzen (40 H.A.) zijn voor het grootste gedeelte binnen de grenzen van dezen polder gebracht. Noord- en Nieuwlandsche- en Kapelpolder. (Gemeenten Maasland en Maassluis.) O. Oppervlakte 135 H.A. Eigenaresse (voor het grootste gedeelte) De Ba- taafsche Petroleum-Mij., N.V., te 's-Gravenhage. Twee uitwateringssluizen op de rivier. Terreinhoogte 0.30 en 0.65 plus A.P. Spuipolder. (Gemeente Maasland.) O. Oppervlakte 40 H.A. Vijf uitwateringssluizen op de rivier. Terreinhoogte 0.95 plus A.P. Heeft geen vertegenwoordiger. De Jonge Vettenoord. (Gemeenten Maasland en Vlaardinger-Ambacht.) No. 339. Oppervlakte 25 H.A. Twee uitwateringssluizen op de rivier. Terreinhoogte 0.40 plus A.P. Heeft geen veitcgenwooidiger. Een bemalingsinstallatie, aangedreven door een 35-39 P.K. Crossley-compressorlooze Dieselmotor, met een waterverplaatsing van 45 M.3 per mi nuut bij een gemiddelde waterhoogte van 1.75 M. Peil 1.56 A.P. Leden J. W. Huisman, L. van Staalduinen Czn. Secr.-penningm. B. A. E. van Dijk. Groeneveldsche polder. (Gemeenten De Lier en Schipluiden). No. 51 Zetel van het bestuur Schipluiden. Belastbare oppervlakte 264 H.A. Voorzitter P. C. Ammerlaan te Schipluiden. Leden P. W. A. Ammerlaan, A. Hoogerbrugge. Secr.-penningm.J. P. J. van der Boom, Korte Geer, Delft.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 268