BEVOLKINGSREGISTER. A aangifte voor het bevolkingsregister, Burgemeester en Wethouders van Delft herinneren de ingezetenen bij voortduring aan de navolgende verplichtingen betreffende het doen van te weten 1°. Bij vestiging in- en vertrek uit de gemeente: A. Zij, die hunne werkelijke woonplaats uit een gemeente van het Rijk naar eene andere gemeente overbrengen, moeten hiervan vóór hun vertrek aangifte doen aan het gemeente-bestuur hunner woonplaats en binnen ééne maand na hunne aankomst onder overlegging van een verhuisbiljet, aan het gemeentebestuur der nieuwe woonplaats. B. Elk hoofd van een huisgezin moet binnen ééne maand aan het gemeentebestuur aangifte doen omtrent ieder persoon die in zijn gezin wordt opgenomen of daar uitgaat, inwonende dienst- en werkboden daaronder begrepen. 2°. Bij verhuizing in de gemeente: Ieder hoofd van een gezin of alleen wonend persoon, naar eene andere woning in de gemeente verhuizende, is gehouden dit binnen veertien dagen ten Raadhuize op te geven. 3°. Bij andere veranderingen in het gezin: Het hoofd van een gezin is verplicht ten Raadhuize binnen veertien dagen aangifte te doen van alle veranderingen die in zijn gezin voorkomen, óók betrekkelijk het dienstpersoneel. Verzuim dezer verplichtingen wordt gestraft met hechtenis I van ten hoogste 14 dagen of geldboete van ten hoogste f 100, De aangiften moeten geschieden aan het Bureau van Bevolking (bovenlokaal aan de achterzijde van het Stadhuis, geopend van 92 uur, des Zaterdags van 91 uur). Burgemeester en Wethouders voornoemd L. W. C. VAN DEN BERG. De Secretaris, L. A. BYBAU.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 1