XII O n d e i' w ij s 307. (Lager) 301, 319. (Middelbaar) 301, 317. (Hooger) 307. (Commissie handwerken en herhalingsonderwijs voor meisjes) 301. Onderwijzers (Bond van Nederlandsche) 354. Onder wijzer s-Genootschap (Nederlandsch) 354. On thou ders-Vereeniging (Nat. Christen Geheel-) 359. Ontvanger (Gemeente) 304. Ontwikkeling is ons Doel (Leesgezelschap). 363. Openbare lagere scholen 319. Leeszaal Delft 367. O p p e r-Brandmeester 306. Oranj edag 349. Orkestgezelschap (Delftsch Dillettanten) 364. Oud-Onderofficieren (Nederl. Bond van) 373. Oudeliedenhuis (Regenten) Lutliersche Kerk 330. Patroonsvereeniging (Delftsche) 373. Padvinders-Organisatie (Nederlandsche) 370. Parochiaal Armbestuur voor de beide R. K. gemeenten 334. Paulus (Gereformeerde Jongelings-Vereeniging) 359. Petrus (Kruisverbond St.) 360. Philalethes Yereeniging) 357. Phot o-litho- en Chemigrafenbond 377. Plaatselijke belastingen 304. Pluimveehouder ij (Yereeniging tot bevordering der) 350. Politie 303. Polyhymnia (Gemengde Zangvereeniging) 366. Post- en telegrafie-beambten „de Post" (Nederl. Bond van) 376 Poster ij en 348. Prinsenhof (Historische zaal) 339. P r i v a a t-docenten der Technische Hoogeschool 310. P r °wijzers) 359aC1Ub V°01 Dl'ankbestrijding (Nederlandsche Onder- P r o-Juventude, Arrondissement 's-Gravenhage. (Vereeniging) 360. Protestantenbond (Nederlandsche) 356. Raadsleden 299. Recht en Plicht (R.K. Kiesvereeniging) 355. Recto r-Magnifieus Technische Hoogeschool 307. R e e d e r ij „de Schie" (Stoomboot) 383.- R e h o b o t h (Wijkvereeniging) 336. R e n g n g (Gemeente) (commissie) 300, (personeel) 305. R e d e r ij k e r s-Kamer „Tollens" 367

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1916 | | pagina 17