429 J. Sch. Rink, le Luit.-Opzickter, N. D., G. van der Werff, idem. W. F. Grotendorst, le Luit. G. W. Boxman, idem. i J. W. van der Breggen, idem. I ëerïetacheerd. J. Otto, 2e Luit. H. Sluyter, idem. J. T. Hallegraeff, idem. H. A. Meijer, Adjunct-administrateur. L. van Zoest, Kassier. H. W. Visser, PI. kassier. J. van Ootegem, Bur.-ambt. 2e kl. C. W. G. Maane L. J. Vreeling, T, Th H Bakker Bureel ambt. "R 1? p.,,.....), I Bureel-ambt. 2e kl H rRuysch, G. A. de Jong, W. A. Kraan, 1 le kL H. G. van Bruggen, Teekenaar le kl. F. M. C. Benz, idem 2e kl. J. G. Slieker, le Opzichter. L. van der Brugge, Opzichter. G. Siljee, idem. J. Dekker, idem. J. J. van den Bos, idem. S. J. van der Knaap, idem. C. H. Munnik, Conducteur der Artillerie van de le klasse. P. van der Welle, idem van de 2e klasse. H. J. M. Timp, idem van de 2e klasse. A. de Vries, Opzichter. F. Addink, .idem. J. de Valk, idem. C. J. Laros, idem. D. E. Leupen, idem. J. Bartel, Portier. G. Frumau, Bediende. H. Heederik, Bediende. P. Hollestelle, idem. Magazijnen der Artillerie te Delft. A. van Toornenburgh, Majoor-Magazijnmeester van de Magazijnen der Artillerie te Delft. J. Konijnendijk, Bur. ambt. lekl. E. A. Kooij, Cond. le klasse. H. A. Diamant, idem. J. G. Vermeulen, idem. P- Fels, idem 2e kl. J. Lammers, idem. J. Veer, Meester-geweermaker. J. C. Heemskerk, idem. Magazijnknechts. C. A. Dijkman. G. Veerman. L. Koster, portier aan het Magazijn Geer,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 442