DELFT. Lijst van de namen, ambten, bedrijven en woonplaatsen der ingezetenenbiz. i-238 Lijst der straten, waarbij naar volgorde van het huis nummer, de namen der gezinshoofden zijn aangegeven blz. 239—330 Lijst van de namen en woonplaatsen van de ingeschre venen aan de Technische Hoogeschool blz. 331354

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 3