N Levensverzekering-Bank. 1863. ROTTERDAM. Commissarissen O P. Havelaar Jzn., Lid Prov. Staten, van den Gemeenteraad en van de firma Jan Havelaar Zoon, te Rotterdam, Voorzitter. J. J. M. Blankenheym, Kol.-Kom. d.d. Schutterij en Directeur der Yennootschap Blankenheym Xolet, te Rotterdam, Onder- Voorz. Mr. T. M. O. Asséiï, Minister van Staat en Lid Raad van State, te 's-Gravenhage. Jhr. Mr. O. van Eysinga, Lid Prov. Staten, te Leeuwarden. J. J. L. Mees, Notaris, te Rotterdam. Joan van Vollenhoven, Oud-Lid van den Gemeenteraad, Lid van de firma Van Overzee Co., te Rotterdam. Dr. H. F. R. Hubrecht, Lid van de Tweede Kamer, van de Prov. Staten en van de Kamer van Koophandel, enz., te Amsterdam. G. H. Hintzen, Oud-Wethouder en Lid van de firma R. Mees Zoonen te Rotterdam. Directeuren: J. W. Niemeyer. K. C. Sommee. Wiskundig Adviseur: Dr. R. H. van Dorsten. ENKELE MEDEDEELINGEN, van het hoogste belang voor hen, die voornemens zijn zich te verzekeren. Ie De kapitalen der Nationale worden belegd, onder toezicht en medewerking van eene Commissie van drie Commissarissen. Voor belegging komen hoofdzakelijk in aanmerking: Vaste goederen, le hypotheken en de meest solide effecten, terwijl elke geldbelegging, niet uitdrukkelijk in de statuten om schreven, verboden is. Op ultimo December 1904 was belegd: 8.613.05)0.50 in le hypotheken, met een taxatiewaarde dei- onderpanden tot een bedrag van ruim 16.400.000. 1.471.085.30 in effecten, wordende telken jare alle effecten uitvoerig in het jaarverslag gespecificeerd. 678.837.10 in leeningen op polissen hij de Bank loopende. 561.900.— in vaste goederen. 2e Den verzekerden is toegekend een pandrecht op effecten. Dit pandrecht alléén bij de Nationale wordt voor de Verzekerden uitgeoefend door de Nederlandsciie Trust Maat schappij te Amsterdam. De effecten worden dan ook onder controle van die Maatschappij bewaard, zoodat de bewaar plaatsen dier effecten alléén geopend kunnen worden, zoo die Maatschappijoptredende voor de verzekerdendaartoe hare medewerking verleent. 1

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 1