384 Delftsclie Verhuurdersvereeniging, Nieuwe Delftsche Yerliuurder sver eeni ging. Collecteur der Nederl. Staatsloterij. F. E. J. Lagerweij. MILITAIRE INRICHTINGEN. 's RIJKS ARTILLERIE-INRICHTINGEN. Directie en Keurings-Commissie. a. Directie. ten doel hebbende om zoowel het ongeregeld bewonen, als ook wanbetalingen van huurders yan vaste panden enz. tegen te gaan en elkander te waarborgen bij noodige gerechtskosten, onder het bestuur van M. Meyers, J. Peterse, A. Vollebregt en H. H. Geers. J. L. Klamer, Pres. D. Huurman, Secr. F. D. y. Marrewijk, Penn. M. J. Bruigom, Comm. W. N. v. Ipenburg, Comm. S. A. yan Oosteé Bisschop, (35) (B. K. 9) (Wasa) (Officier in de Orde yan Oranje Nassau). (Eervolle vermelding in den strijd). Luitenant-Kolonel, Directeur. W. L. Brocx, Majoor, toegevoegd ad Direct. B. J. C. Top, Kapt.-Adjudant. D. J. Middelbeek, (20), Kapitein, toegevoegd aan d. Direct. R. Witte, (Officier in de Orde van Oranje Nassau). Iloofd-Ingenieur. H. A. Diamant, Eerste Schrijver. O. Eijkhout, Boekhouder. H. J. Engels, schrijver 2e kl. Th. R. Feenstra, idem 3o kl. P. Fels, idem 3e kl. Th. Wareman, idem 3e kl. J. van Essen, Teekenaar 3e kl. G. J. Otten, buitengew. workm. (schrijver) P. H. Bakker, idem. N. J. Denes. C. F. Haemers, Bediende. G. Frumauidem. H. H. Essenberg, werkman.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 384