Rijkswerkliedenvereeniging „De Rijkswerkman. Locaal-ComitéDe Unie „Een School met den Bijbel.' Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Christelijk Hulpbetoon. Yereeniging voor Lijkverbranding. Yereeniging van gepens. Onderofficieren en Minderen van het Nederl. Leger. Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren. Plaatselijke Commisie voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gew. Dienst in de Nederlanden. 366 jST. Bosman, le Penn. E. M. Kruseman, 2e Peni C. Larosse, Secundus. K. de Yries, Pres. W. C. J. v. d. Yelde, vice-Pres A. Spuyman, lo Secr. L. Brouwer, 2e Secr. Ds. C. J. \V. v. Lummel, Voorz. J. Hommes, Penningm. A. van der Sluys, Corresp. S. Eijgenraam. J. van Oei Jr., Secr. Ds. C. J. W. van Lummel, Voorz. A. v. d. Sluijs, Secr.-Penn. Dr. J. Groenewegen, Voorz. P. Bron, Thessaurier. C. Veth. Ds. C. W. Pohlmann. Mr. Y. de Koek. Dr. F. H. J. Grundlehnor. Dr. S. Hoogewerff, Voorz. Mr. B. H. Pekelharing, Secr.-Penn. P. G. C. van Dam, Voorz. P. J. Hengeveld, Secr. R. van Ingen, Penn. A. Moonen, Voorz. J. Timmermans, Penn. H. F. Ruiseh, Secr. C. Vieleers, Comm. C. B. Roggeveen. A. v. d. Lee. H. A. Ravenek, Voorz. P. v. d. Burg. H. M. Dammo.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1903 | | pagina 366